Welcome to our page. Please find further publications here:


Translated versions are available:

The reference version is the English one published in The Lancet. Translations are provided for your convenience. Thank you to our volunteer translators.
Your language is not available? Contact us to provide a translation.

Akčný plán celoeurópskej obrany proti novým variantom SARS-CoV-2

This statement was originally published in The Lancet on 2021-01-21.

To support this call for action, we are calling for scientists to sign the statement

Autori: Viola Priesemann, Rudi Balling, Melanie M. Brinkmann, Sandra Ciesek, Thomas Czypionka, Isabella Eckerle, Giulia Giordano, Claudia Hanson, Zdenek Hel, Pirta Hotulainen, Peter Klimek, Armin Nassehi, Andreas Peichl, Matjaž Perc, Elena Petelos, Barbara Prainsack, Ewa Szczurek

Prípady COVID-19 v celej Európe narastajú. Súčasné opatrenia dostatočne neznižujú šírenie vírusu a objavujú sa nové varianty SARS-CoV-2. Varianty B.1.1.7 a B1.351, ktoré boli prvý krát identifikované vo Veľkej Británii a v Južnej Afrike, sa rozšírili do mnohých európskych krajín1,2,3,4,5. Aj keď ich biologické vlastnosti ešte nie je možné charakterizovať, epidemiologické údaje naznačujú, že tieto varianty majú vyššiu priepustnosť6,7. Tieto vírusové vlastnosti by mohli zvýšiť efektívne reprodukčné číslo R v populácii. V prípade B.1.1.7, odhady naznačujú, že R by sa mohol zvýšiť z 1 na približne 1,4, ak nedôjde k zmene správania sa v populácii3,4. Pokiaľ je to pravda, mnoho krajín, ktoré znížili R na 1 alebo menej, bude aj napriek súčasným opatreniam čeliť šíreniu novej vlny vírusového ochorenia8,9. Len čo sa vyskytne nákazlivejší variant, stabilizácia počtu nových infekcií bude čoraz náročnejšia.

Napriek dostupnosti účinných vakcín, bude výroba a očkovanie trvať mesiace. Krajiny budú musieť niekoľko mesiacov zvládať vysoké počty prípadov a ich nepriaznivý dopad. S pomaly rastúcou populačnou imunitou a vývojovým selekčným tlakom na vírus, bude narastať výskyt nových variánt SARS-CoV-2, čo bude potenciálne viesť k nákazlivejším variantám a zároveň variantám, ktoré by mohli znížiť účinnosť vakcín. Takéto varianty by mohli krízu rýchlo prehĺbiť, podstatne skôr, než bude zaočkovaný dostatočný počet ľudí. Počas čakania na experimentálne údaje na spoznanie vlastností nových variánt, je potrebné prijať celoeurópske rozhodnutia a je potrebné okamžite prijať opatrenia na zabránenie šírenia nových variánt vírusu.

Ak sa neprijmú opatrenia na zabránenie šírenia nových variánt so selektívnymi výhodami, zvýši sa počet prípadov a počet hospitalizácií. Takýto nárast by mohol viesť k narušeniu systémov zdravotnej starostlivosti. V mnohých krajinách už nemocnice nemôžu poskytovať starostlivosť v zvyčajnej kvalite všetkým pacientom. Mnoho jednotiek intenzívnej starostlivosti už naplnilo úplnú kapacitu a výkony, ktoré nie sú urgentné, sa odkladajú na neskôr, o týždne alebo mesiace. Oneskorená diagnostika a ohrozenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v prípade iných ochorení predstavujú ďalšie zdravotné riziká nielen pre pacientov s COVID-19, ale aj pre celú populáciu.

Zdravotníci a ďalší pracovníci v prvej línii už väčšinu minulého roka pracovali v extrémnych podmienkach, čo malo výrazný dopad na ich fyzické a duševné zdravie. Ak varianty ako B.1.1.7 povedú k ďalšiemu nárastu prípadov, môže to viesť k zlyhaniu zdravotnej starostlivosti a dostať systémy zdravotnej starostlivosti do bodu zlomu. Zabezpečenie zníženia zaťaženia zdravotníckych pracovníkov pri súčasnom zabezpečení udržateľnosti systému, má zásadný význam. Adekvátna podpora týchto rozhodujúcich síl však môže vyžadovať ďalšie finančné prostriedky.

Kontrola epidémie je čoraz náročnejšia s pribúdaním infekčných vírusových variánt.Za predpokladu, že variant B.1.1.7 zvýši R z 1 na približne 1,4 a ľudia nezmenia svoje správanie a prístup, bude to viesť k rýchlejšiemu šíreniu a je možné očakávať, že sa počet prípadov každý týždeň zdvojnásobí. Následne bude potrebné vyvinúť veľké úsilie, aby sa R ​​znížila na 1 alebo menej a opätovne sa získala kontrola. Konanie pred rozšírením B.1.1.7 znamená, že rovnako veľké úsilie by mohlo výrazne znížiť počet nových prípadov a spomaliť nárast B.1.1.7.

Swiss cheese model including new variants
This work by Riina Rupponen is licensed under CC BY 4.0

Európa musí teraz konať tak, aby oddialila alebo zabránila ďalšiemu šíreniu SARS-CoV-28,9, najmä B.1.1.7, a to aj pri absencii konečných experimentálnych údajov. Je potrebné vypracovať jasný plán okamžitých celoeurópskych opatrení a rýchleho zavedenia opatrení v oblasti verejného zdravia, pretože je pravdepodobné, že budú stále pribúdať nové varianty so zvýšenou infekčnosťou. V nižšie uvedenom paneli navrhujeme možné základné opatrenia. Hlavnou zásadou je čo najrýchlejšie zníženie počtu prípadov, pretože to má veľký význam pre zdravie, spoločnosť a ekonomiku8,9. Spolupráca všetkých európskych krajín zefektívni a zlepší účinnosť každého vnútroštátneho a miestneho úsilia, čím prispeje k ochrane verejného zdravia v celej Európe8.

Čím dlhšie obmedzenia trvajú a čím menej sú účinné, tým to má väčší vplyv na psychické, sociálne a ekonomické zdroje vyčerpaných ľudí. Tam, kde nové varianty vyžadujú ešte prísnejšie a dlhšie opatrenia ako sú súčasné, je nanajvýš dôležité zabezpečiť, aby ľudia s osobným veľkým zaťažením dostali finančnú a sociálnu podporu. Sociálne opatrenia musia byť rozdelené spravodlivo tak, aby služby duševného zdravia uspokojili rastúci dopyt po zvládnutí problému s pozostalými, izoláciou, stratou príjmu, strachom, s užívaním alkoholu a drog, nespavosťou a úzkosťami v dôsledku dopadov pandémie a izolácie.Do úvahy je potrebné brať všetky faktory ovplyvňujúce rizikové správanie, ako napríklad vnímanie rizika.

Základnými princípmi činnosti je zabrániť importu nových variánt, zabrániť ich rozšíreniu a zlepšiť molekulárny dohľad. Čím skôr a čím efektívnejšie budú krajiny konať, tým skôr bude možné obmedzenia zmierniť. Všetky typy opatrení by mali byť koordinované a synchronizované v celej Európe. Počíta sa každé zníženie nákazy (t. J. R), pretože sa tak viac ako proporcionálne skracuje potrebné trvanie prísnych opatrení.

 1. Dosiahnutie a udržiavanie malých počtov prípadov s jasnou stratégiou prevencie
  1. Definovať jasné ciele a opätovne motivovať: jasne definovať ciele, ktoré je potrebné splniť, aby sa opatrenia mohli zrušiť, a vysvetliť ich dôvody; presvedčivo vysvetľovať, že boj proti pandémii si vyžaduje kolektívne úsilie, ktoré je v záujme každého občana;zabezpečiť primeranú sociálnu a ekonomickú podporu pre tých, ktorí to potrebujú.
  2. Konať včas: zaviesť zmierňujúce opatrenia skôr, ako sa počet prípadov zvýši.
  3. Znížiť počet fyzických kontaktov: vzájomné stretávanie sa čo najmenšieho počtu ľudí; implementovať a vylepšiť home office a online školstvo; pred striedavými kontaktmi by sa mali uprednostňovať malé, stabilné sociálne bubliny a stabilné skupiny doma a v práci.
  4. Predchádzať nákaze individuálnymi opatreniami, ako je napríklad dodržiavanie odstupov, hygiena, rúška, dezinfekcia, vetranie a používanie filtrov, vyhýbanie sa uzavretým a preplneným priestorom a pri prejavoch príznakov zostať doma; poskytnúť masky FFP2 tým, ktorí to potrebujú, a všetkým, ktorí nemôžu pracovať z domu.
 2. Sledovať šírenie vírusu a osobitne jednotlivých variánt.
  1. Testovanie, sledovanie, izolácia, podpora: vynútiť povinnú izoláciu ľudí s potvrdenou infekciou a podporiť preventívnu karanténu podozrivých prípadov; podporovať postihnutých jednotlivcov a rodiny.
  2. Vykonávať skríning a preventívne testovanie: ponúkať testy školám a pracoviskách bez akýchkoľvek nákladov, aby sa včas odhalili ohniská a chránili ľudia; zvýšiť testovaciu kapacitu na uspokojenie dopytu.
  3. Zvýšiť genetické sekvenovanie a detekciu variantu B.1.1.7 na základe PCR, ako aj ďalších variánt SARS-CoV-210.
 3. Zastaviť vírus na hraniciach a chrániť zraniteľné osoby.
  1. Obmedziť cestovanie v rámci jednotlivých štátov a za ich hranice a vyžadovať testy a karanténu pre pendlerov; testy by sa mali vyžadovať 24 hodín pred cestou a 7-10 dní po ceste; do karantény by mal ísť každý, kto prichádza z krajín s možným prenosom COVID-19.
  2. Zlepšiť ochranu a podporu starších a zraniteľných skupín; podporovať európsku výmenu informácií o úspešných stratégiách a opatreniach na urýchlenie pokroku.
 4. Zvýšiť účinnosť a rýchlosť očkovania
  1. Urýchliť očkovanie: zlepšiť dodávky, prerozdelenie očkovacej látky. Vzájomne sa vzdelávať a spolupracovať; koordinovať úsilie na zvýšenie výroby vakcín.
  2. Monitorovať infekcie medzi očkovanými ľuďmi, aby sa čo najskôr zistili možné reinfekcie novými variantami alebo nedostatočnou účinnosťou očkovania.
  3. Odpovedať na naliehavé otázky prostredníctvom medzinárodnej spolupráce; skúmať spôsoby zlepšenia očkovacích režimov s cieľom optimalizovať logistiku alebo zvýšiť ochotu zaočkovania sa pomocou údajov z viacerých krajín.

Swiss cheese model including new variants
This work by Riina Rupponen is licensed under CC BY 4.0

Citácie

Doplňujúce informácie (DI)

V nasledujúcom texte sa z epidemiologického hľadiska zameriame na základné princípy, ktoré môžu spomaliť šírenie vírusu, a upozorníme na fakt, že je potrebné zohľadniť aj vyššie spomínané zaťaženie verejného zdravia a osobnej pohody. Aby sa znížilo zaťaženie zdravotníctva, spoločnosti a hospodárstva, nevyhnutné trvanie prísnych opatrení by malo byť čo najkratšie - čo by sa malo dosiahnuť ich maximálnou účinnosťou.

Je potrebné zdôrazniť, že naše závery sa neobmedzujú iba na B.1.1.7 alebo iné doteraz identifikované varianty: uplatňujú sa všeobecne vždy, keď vznik nových mutácií spochybňuje existujúce postupy a stratégie. Je potrebné zvýšiť úsilie, aby sa čo najskôr zistili nové variant vírusu a tým bolo umožnené krajinám pripraviť sa. Navyše experimentálne údaje na pochopenie zmenených biologických charakteristík budú vždy zaostávať týždne až mesiace za prvou identifikáciou nového variantu pomocou genetického sekvenovania. Preto musia byť vždy prijaté rozsiahle opatrenia v čase vysokej neistoty, zatiaľ čo dôkazy o skutočnom dopade nových variánt sa budú stále rozširovať. Až potom môžu byť proaktívne opatrenia účinné na potlačenie alebo aspoň spomalenie šírenia. Nasledujúce body poskytujú usmernenie, ktoré dopĺňa predchádzajúce1,8.

Dosiahnuť a udržať nízke počty prípadov s jasnou stratégiou prevencie

 1. Definovať jasné ciele a oživiť motiváciu. Motivácia a schopnosť mnohých ľudí dodržiavať obmedzenia klesá („pandemická únava“), čo znižuje efektivitu akýchkoľvek NPI (nefarmaceutické intervencie). Zavádzanie čoraz prísnejších opatrení vedie k čoraz väčšiemu zaťaženiu spoločností a ekonomiky. Vlády preto musia motivovať verejnosť zabezpečením spravodlivých a konzistentných opatrení. Patrí sem jasné vysvetlenie dôvodov a dôkazov, ktoré sú základom týchto opatrení, a sprehľadnenie základu pre ich rozhodovanie. Musia presvedčivo dokázať, že boj proti pandémii si vyžaduje kolektívne úsilie, ktoré je v záujme každého občana, a zabezpečiť, aby tí, ktorí bojujú mali k dispozícii primeranú sociálnu a ekonomickú podporu. Dôležitým prvkom tejto stratégie je stanovenie a odkomunikovanie spoločných cieľov, ktoré ukončia izoláciu, keď budú splnené, namiesto stanovenia konkrétnych dátumov (ktoré sú potom revidované a predlžované, čo ohrozuje morálku verejnosti). Ľudia musia byť opätovne motivovaní v tom zmysle, že dodržiavanie opatrení v oblasti verejného zdravia je v ich vlastných rukách a záujme.
 2. Konať včas. Pred zvýšením počtu prípadov implementovať zmierňujúce opatrenia. Preventívna implementácia zmierňovacích opatrení môže spomaliť očakávané zvýšenie počtu prípadov alebo dokonca znížiť počet súčasných prípadov, čím sa zníži zaťaženie systému zdravotnej starostlivosti. Najmä vzhľadom na interval najmenej 7 dní medzi infekciou a hlásením nového prípadu sa hlásenie vždy oneskorí a zmierňujúce opatrenia, ak sa prijmú až potom, ako začne počet prípadov stúpať, už môžu mať zníženú účinnosť. Pohotové konanie je preto rozhodujúce pre záchranu životov.
 3. Znížiť počet fyzických kontaktov. Fyzické kontakty vo všetkých kontextoch nesú riziko nákazy. Nakoľko miera sekundárneho útoku B.1.1.7 je pravdepodobne 14% namiesto 10% v Spojenom kráľovstve6,7, obmedzenie kontaktov je ešte dôležitejšie na spomalenie šírenia a zníženie počtu nových prípadov. To platí pre všetky kontakty na rodinných a spoločenských stretnutiach, v práci, v škole alebo na verejných miestach. Zásadou každého by malo byť stretávanie sa s čo najmenším počtom rôznych ľudí. Home officea online školstvo by sa mali implementovať kedykoľvek a kdekoľvek je to možné. Podpora pre rodičov, ktorých deti sa vzdelávajú doma, by sa mala zvýšiť. Mali by sa zmenšiť veľkosti skupín a členovia skupiny by mali zostať rovnakí. Za každých okolností v súkromnom a profesionálnom prostredí by sa mali uprednostňovať malé, stabilné sociálne bubliny alebo skupiny pred striedavými kontaktmi.

  Verejná doprava je v ideálnom prípade prevádzkovaná maximálnym počtom obsadených miest, pokiaľ nie je počet prípadov vysoký. Využívanie verejnej dopravy je obmedzované opatreniami ako je home office, zatváranie škôl a online nákupmi. Zatiaľ čo riziko nákazy v každom type verejnej dopravy sa dá odvodiť len veľmi ťažko, prostredie - veľa ľudí v uzavretom a preplnenom priestore - jednoznačne nesie riziko nákazy. Na ochranu osôb, ktoré nemôžu pracovať z domu a musia sa spoliehať na hromadnú dopravu, by preto hromadnú dopravu v špičkách mali používať iba tí, ktorí to nevyhnutne potrebujú, a počet vozidiel by sa mal zvýšiť. Okrem toho by sa mal časovo rozvrhnúť začiatok práce, maloobchodu a škôl.

 4. Zabrániť nákaze pokračovaním v jednotlivých opatreniach. Doteraz sú prenosové cesty SARS-CoV-2 oveľa lepšie pochopiteľné. Vieme, že kľúčové riziko spočíva v balistických kvapkách a aerosóloch, ktoré sa hromadia suspendované vo vzduchu zdieľanom s infekčným jedincom. Preto by mali byť výhody a zásady prevencie prenosu jasne vysvetlené. Účinné preventívne opatrenia sú už dobre známe; zahŕňajú dodržiavanie odstupov, hygienu, nosenie ochranných rúšok, vetranie a používanie filtrov, vyhýbanie sa uzavretým a preplneným priestorom a zostať doma pri prejavoch príznakov. Stretnutia vonku, nie v uzavretých priestoroch, môžu znížiť riziko nákazy až dvadsať násobne11. Účinnejšie rúška FFP2 by sa mali poskytovať bezplatne tým, ktorí to potrebujú, a všetkým zamestnancom na pracoviskách.

Sledovať šírenie vírusu a jednotlivých variant.

 1. Testovanie, sledovanie, izolovanie a podpora (TTIS). Zistenie a prerušenie reťazcov infekcie významne prispieva k zmierneniu šírenia. Tu môžu jednotlivci podporovať zdravotnícke organizácie, napr. pravidelným zaznamenávaním ich kontaktov. Trasovacie aplikácie sa navyše osvedčili. Obidve umožňujú rýchlu identifikáciu a karanténu potenciálne infikovaných kontaktov. Poznatky získané pri sledovaní kontaktov navyše zlepšujú naše chápanie toho, ktoré kontakty nesú väčšie riziko nákazy. Mala by sa jednoznačne podporovať nevyhnutná izolácia a preventívna karanténa. Je nevyhnutné nahlasovať počty prípadov a údaje o hospitalizáciách a úmrtiach vrátane doplňujúcich informácií na lokálnej aj národnej úrovni a zabezpečiť, aby boli verejne publikované a strojovo čitateľné pre vedecké vyhodnotenie.
 2. Preveriť a preventívne testovať. Vzhľadom na cirkuláciu nových variánt, kdekoľvek sa ľudia musia osobne stretnúť, má predchádzajúce testovanie a pravidelný skríning ešte väčší význam, ako tomu bolo doteraz. Mal by sa uľahčiť prístup k testom a zvýšiť testovacia kapacita, aby sa uspokojil dopyt. Na pracovisku by zamestnávatelia mali svojim zamestnancom ponúkať pravidelné testovanie bez akýchkoľvek nákladov, ideálne dvakrát týždenne. Pravidelný anonymný skríning je navyše užitočný a dôležitý na včasnú identifikáciu ohnísk na pracoviskách, školách, univerzitách a pod.
 3. Dlhodobá izolácia alebo rozsiahle pravidlá karantény sú kvôli záťaži, ktorú kladú na postihnutých, čoraz neúčinnejšie a obchádzané obyvateľstvom. Preto so zvyšujúcou sa dostupnosťou, prístupnosťou a znižujúcimi sa nákladmi na rýchle antigénové testy a s dostupnosťou prvých certifikovaných domácich testov je účasť na nepodstatných činnostiach (od kultúrnych a športových aktivít cez návštevy reštaurácií a pod.) by malo byť závislé od negatívneho výsledku testu nie staršieho ako 24 hodín. Je dôležité zabezpečiť všetkým občanom ľahký prístup k testom, najmä zamestnancom na pracovisku a zabezpečiť odstránenie formálnych aj neformálnych prekážok na vykonanie testovania. Tvorcovia stratégií by tiež mali zabezpečiť, aby bola k dispozícii dostatočná výrobná kapacita pre následný zvýšený dopyt po testoch.

 4. Zvýšiť sekvenovanie a detekciu varianty B.1.1.7 na základe PCR. Vylepšené sledovanie umožňuje lepšiu predikciu počtu prípadov a mutantov. Je dôležité nielen nahlasovať počty prípadov, ale aj zvýšiť sekvenovanie a detekciu varianty B.1.1.7 na základe PCR, ako aj ďalších variánt SARS-CoV-210.

Zastaviť vírus na hraniciach a chrániť zraniteľné osoby

 1. Obmedziť všetky cesty v rámci krajiny a medzi krajinami. Zníženie vnútroštátneho a medzinárodného cestovania môže spomaliť celkový nárast. Obmedzenie mobility v rámci krajiny napomáha k spomaleniu šírenia novej variant. Izolovanie možných ohnísk novej varianty skôr, ako sa rozšíri do iných oblastí alebo krajín. To (a) vedie k pomalšiemu priemernému nárastu počtu prípadov v celej krajine, (b) znižuje počet regiónov vyžadujúcich prísnejšie preventívne opatrenia c) umožňuje nemocniciam z menej postihnutých regiónov podporovať iné.
 2. Vyžadovať testy a karanténu pre pendlerov. Preventívne testovanie a karanténa pre zahraničných cestujúcich spomaľuje cezhraničné šírenie nových variánt. Preto by mali byť pre každého, kto pricestuje z krajín s miestnym prenosom COVID-19, vyžadované dva testy (maximálne 24 hodín pred cestou a 7-10 dní po ceste). Okrem toho by sa mala nariadiť prísna karanténa v trvaní najmenej 10 dní pre všetkých, ktorí prichádzajú z krajín s vysokou prevalenciou alebo novými podozrivými variantami.
 3. Zlepšiť ochranu a podporu starších a zraniteľných skupín. Najlepším ochranným opatrením je znížiť počty prípadov. Pri vysokom počte prípadov sa zvyšuje počet nezistených infekcií a vírus sa nechtiac dostane k zraniteľnej populácii8. Pri vysokých počtoch prípadov sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť účinnú ochranu zraniteľnej populácie. V každom prípade je potrebné vylepšiť plány ochrany a podpory pre zraniteľné skupiny, ktoré začlenia a rozšíria vyššie uvedené body. V tomto smere európska výmena úspešných stratégií a opatrení urýchli pokrok.

Zvýšiť účinnosť a rýchlosť očkovania

 1. Urýchliť očkovanie. B.1.1.7. Na zlepšenie dodávok očkovacích látok, ich rozdeľovania z hľadiska prioritných skupín je nevyhnutne potrebná medzinárodná spolupráca, aby bolo možné navzájom sa poučiť a vykonávať najefektívnejšie stratégie z hľadiska európskeho verejného zdravia a globálnej bezpečnosti verejného zdravia. Rozhodovanie sa stáva účinnejším, keď sa zníži neistota kombináciou rôznych zdrojov údajov a údajov z rôznych krajín. Vlády by navyše mali koordinovať svoje úsilie pri zvyšovaní výroby vakcín s ohľadom na dodávateľské reťazce a potrebu zvýšenia capacity výroby.
 2. Monitorovať infekcie medzi očkovanými ľuďmi. Očkovanie je zbraňou aj proti súčasným novým variantám vírusov. Počiatočné analýzy naznačujú, že mutácie nájdené v novom variante neznižujú účinnosť vakcín5. Môžu však vzniknúť mutácie, proti ktorým sú vakcíny menej účinné. To si vyžaduje sledovanie vírusu medzi očkovanými ľuďmi.
 3. Odpovedať na naliehavé otázky prostredníctvom medzinárodnej spolupráce. Na veľa otázok je potrebné rýchlo odpovedať: je možné zlepšiť režim očkovania, napr. podať iba jednu dávku ľuďom, ktorí už boli infikovaní ako posilňovač, aby lepšie zvládli nedostatkové zdroje? Ohrozilo by to schopnosť identifikovať únikové mutanty? Ako je možné zlepšiť logistiku? Aké parametre by sa mali brať do úvahy z hľadiska alokácie pre efektívne dodanie vakcíny do vzdialených a neprístupných oblastí? Ako je možné čo najlepšie motivovať ľudí, aby sa nechali očkovať a aké sú najlepšie stratégie na prekonanie váhavosti a odmietania vakcíny?

Ďalšie citácie