Welcome to our page. Please find further publications here:


Translated versions are available:

The reference version is the English one published in The Lancet. Translations are provided for your convenience. Thank you to our volunteer translators.
Your language is not available? Contact us to provide a translation.

Yleiseurooppalainen puolustussuunnitelma uusia SARS-CoV-2-muunnoksia vastaan

This statement was originally published in The Lancet on 2021-01-21.

To support this call for action, we are calling for scientists to sign the statement

Kirjoittajat: Viola Priesemann, Rudi Balling, Melanie M. Brinkmann, Sandra Ciesek, Thomas Czypionka, Isabella Eckerle, Giulia Giordano, Claudia Hanson, Zdenek Hel, Pirta Hotulainen, Peter Klimek, Armin Nassehi, Andreas Peichl, Matjaž Perc, Elena Petelos, Barbara Prainsack, Ewa Szczurek

This translation was provided by Thomas Brand & End COVID-19 Finland Working Group (Eroon koronasta -työryhmä). Thomas wants to thank Nina Mäki-Kihniä for her help with improving the translation.

Koronatartunnat ovat erittäin korkealla tasolla kaikkialla Euroopassa. Nykyiset toimet eivät vähennä viruksen leviämistä riittävästi, ja uusia SARS-CoV-2-muunnoksia on ilmaantunut. B.1.1.7- ja B1.351-muunnokset, jotka tunnistettiin ensimmäisen kerran Isossa-Britanniassa ja Etelä-Afrikassa, ovat levinneet moniin Euroopan maihin1,2,3,4,5. Vaikka uusien muunnosten biologisia ominaisuuksia ei vielä täysin tunneta, epidemiologiset tiedot viittaavat siihen, että nämä muunnokset ovat aiempia huomattavasti tarttuvampia6,7. Nämä viruksen ominaisuudet voivat kasvattaa väestössä ilmenevää efektiivistä tarttuvuuslukua R. Arvioiden mukaan B.1.1.7-muunnoksen R voi kasvaa 1:stä noin 1,4:ään, mikäli väestön käyttäytyminen pysyy ennallaan3,4. Jos tämä pitää paikkansa, monet maat, jotka ovat onnistuneet painamaan efektiivisen tarttuvuusluvun R:n arvoon 1 tai sitä pienemmäksi, kohtaavat uuden leviämisaallon nykyisistä toimenpiteistä huolimatta8,9. Jos tartuttavampi muunnos vakiintuu, uusien tartuntojen määrän vakauttaminen on entistä vaikeampaa.

Tehokkaita rokotteita on saatavilla, mutta niiden tuotanto ja rokotustyö vievät kuukausia. Maiden on hallittava suuria tapausmääriä ja elettävä niiden ikävien vaikutusten kanssa vielä useiden kuukausien ajan. Väestöimmuniteetin hidas kasvu ja SARS-CoV-2-virukseen kohdistuva evolutiivinen valintapaine synnyttävät jatkossakin uusia muunnoksia, mahdollisesti tarttuvampia ja sellaisia, jotka saattavat heikentää rokotteiden tehoa. Tällaiset muunnokset voivat pahentaa kriisiä nopeasti, jo kauan ennen kuin riittävä määrä ihmisiä on rokotettu. Meidän on tehtävä yleiseurooppalaisia päätöksiä ja toimenpiteitä tilanteen hallitsemiseksi sillä aikaa, kun odotamme tietoa uusien muunnosten ominaisuuksista.

Ellei ryhdytä toimiin, jotka estävät valintaedun omaavien uusien virusmuunnosten leviämisen, tapausmäärät ja sairaalahoidon tarve lisääntyvät. Kasvu voi romahduttaa terveydenhuoltojärjestelmät. Monissa maissa sairaalat eivät enää kykene tarjoamaan tavanomaista hoitoa kaikille potilaille. Useissa paikoissa teho-osastot ovat jo kuormittuneet yli kantokykynsä, ja kiireettömiä toimenpiteitä on lykätty viikoilla tai kuukausilla. Viivästyneet diagnoosit ja muiden sairauksien hoidon viivästyminen aiheuttavat ylimääräisiä terveysriskejä paitsi koronavirustautipotilaille myös koko väestölle.

Terveydenhuollon ammattilaiset ja muut etulinjan työntekijät ovat jo lähes vuoden työskennelleet äärimmäisissä olosuhteissa, mikä on vaikuttanut raskaasti heidän fyysiseen ja henkiseen terveyteensä. Jos B.1.1.7:n kaltaiset muunnokset johtavat tartuntatapausten kasvuun, terveydenhuollon ammattilaiset voivat kuormittua liikaa ja terveydenhuoltojärjestelmät ajautua murtumispisteeseen. Terveydenhuollon ammattilaisten taakan keventäminen ja samalla järjestelmän kestävyyden turvaaminen on ratkaisevan tärkeää. Riittävän tuen antaminen näille ratkaiseville tahoille voi vaatia lisärahoitusta.

Koronavirustaudin hallitsemisesta ja hillitsemisestä tulee haastavampaa tarttuvamman muunnoksen lisääntymisen vuoksi. Jos B.1.1.7-muunnos kasvattaa R:n 1:stä 1,4:ään ja näin ollen leviää vauhdikkaammin, vaikka ihmiset käyttäytyvät kuten tällä hetkellä, tartuntatapaukset kaksinkertaistuvat joka viikko. Silloin tarvitaan suuria ponnistuksia, jotta saadaan painettua R takaisin yhteen tai pienemmäksi ja tilanne jälleen hallintaan. Jos toimitaan ennen kuin B.1.1.7 on laajalle levinnyt, nuo samat suuret ponnistukset voivat tehokkaasti vähentää uusien tartuntatapausten määrää ja hidastaa B.1.1.7 leviämistä.

Swiss cheese model including new variants
This work by Riina Rupponen is licensed under CC BY 4.0

Euroopan on nyt ryhdyttävä toimiin, jotka hidastavat ja estävät SARS-CoV-2:n leviämistä8,9ja erityisesti B.1.1.7:n yleistymistä, vaikka saatavilla ei ole lopullista kokeellista dataa. Meidän on laadittava selkeä suunnitelma välittömistä yleiseurooppalaisista toimista ja kansanterveystoimenpiteiden nopeasta käyttöönotosta, koska jatkossa todennäköisesti syntyy uusia, entistä tarttuvampia muunnoksia. Ehdotamme ydintoimia paneelissa ja lisämateriaalissa. Ydinajatuksena on vähentää tapausten määrää mahdollisimman nopeasti, koska siitä on suuri hyöty terveydelle, yhteiskunnalle ja taloudelle8,9. Kaikkien Euroopan maiden yhteinen toiminta tekee kansallisista ja paikallisista ponnistuksista tehokkaampia ja vaikuttavampia kansanterveyden turvaamiseksi kaikkialla Euroopassa8.

Mitä kauemmin rajoitukset jatkuvat ja mitä tehottomammiksi ne käyvät, sitä enemmän kulutetaan ihmisten psykologisia, sosiaalisia ja taloudellisia resursseja. Mikäli uudet muunnokset edellyttävät nykyistä tiukempia ja pitkäkestoisempia toimenpiteitä, on äärimmäisen tärkeää varmistaa, että taloudellista ja sosiaalista tukea annetaan erityisesti suurten rasitteiden kuormittamille ihmisille ja että sosiaalista taakkaa jaetaan oikeudenmukaisesti. Mielenterveyspalveluiden kasvaneeseen tarpeeseen tulee vastata, jotta ihmiset saavat apua suruun, eristyneisyyteen, tulonmenetyksiin, pelkoihin, lisääntyneeseen alkoholin ja huumeiden käyttöön, unettomuuteen ja ahdistuneisuuteen. Lisäksi on otettava huomioon taustatekijöitä ja riskikäyttäytymiseen vaikuttavia seikkoja, kuten yksilön käsitys riskistä.

Toiminnan perusperiaatteita on estää uusien muunnosten saapuminen ja leviäminen sekä parantaa molekyylitason valvontaa. Mitä aikaisemmin ja tehokkaammin maat toimivat, sitä aikaisemmin rajoituksia voidaan purkaa. Kaikenlaisia toimenpiteitä tulisi koordinoida ja toteuttaa yhteisellä aikataululla kautta Euroopan. Jokaisella toteutuneella tartuntojen (eli R:n) vähenemisellä on merkitystä, koska ne lyhentävät tiukkoihin toimenpiteisiin tarvittavaa aikaa nopeammin kuin suoraan verrannollisesti.

 1. Saavutetaan ja ylläpidetään alhainen tartuntatapausten määrä selkeällä tukahdutusstrategialla
  1. Määritellään selkeät tavoitteet ja herätetään motivaatio uudelleen. Määritellään selkeästi tavoitteet, jotka on saavutettava toimenpiteiden poistamiseksi, ja selitetään niiden taustalla olevat perusteet. Viestitään vakuuttavasti pandemian torjunnan edellyttävän yhteisiä toimia, jotka ovat kaikkien kansalaisten edun mukaisia. Varmistetaan riittävä sosiaalinen ja taloudellinen tuki sitä tarvitseville.
  2. Toimitaan varhaisessa vaiheessa. Toteutetaan torjuntatoimet ennen tartuntamäärien kasvua.
  3. Vähennetään fyysisten kontaktien määrää. Tavataan mahdollisimman vähän muita ihmisiä. Toteutetaan ja parannetaan etätyöskentelyä ja verkkokoulunkäyntiä mahdollisuuksien mukaan. Tulisi suosia pieniä, vakaita sosiaalisia kuplia ja vakaita ryhmiä kotona ja työpaikoilla.
  4. Estetään tartunnat jatkamalla yksittäisiä toimenpiteitä, kuten fyysistä etäisyyttä, hygieniaa, maskinkäyttöä, ilmanvaihtoa ja suodattimien käyttöä, välttämällä suljettuja ja ahtaita tiloja ja jäämällä kotiin oireellisena. Tarjotaan FFP2-hengityssuojaimia niitä tarvitseville ja kaikille niille, jotka eivät voi tehdä töitä kotoa käsin.
 2. Seurataan viruksen ja yksittäisten muunnosten leviämistä
  1. Testaa, jäljitä, eristä, tue (TJET). Toimeenpannaan tartunnan saaneiden ihmisten asianmukainen eristäminen ja kannustetaan epäiltyjen tartuntatapausten ennaltaehkäiseviä karanteenitoimenpiteitä. Tuetaan sairastuneita ihmisiä ja perheitä.
  2. Seulotaan ja testataan ennaltaehkäisevästi. Tarjotaan testausta koulussa ja työpaikoilla maksutta tautitapausten havaitsemiseksi varhaisessa vaiheessa ja ihmisten suojelemiseksi. Lisätään testauskapasiteettia kysyntään vastaamiseksi. Käytetään jätevesivalvontaa paikallisten tartuntojen havaitsemiseksi.
  3. Lisätään B.1.1.7-muunnoksen sekä muiden SARS-CoV-2-muunnosten sekvensointia ja PCR-pohjaista havaitsemista10.
 3. Pysäytetään virus rajoille ja suojellaan haavoittuvassa asemassa olevia
  1. Vähennetään matkustamista ja vaaditaan rajat ylittävien matkustajien testausta ja karanteenia. Edellytetään testi 24 tuntia ennen matkaa ja 7–10 päivää matkan ja karanteenin jälkeen kaikille, jotka saapuvat maista, joissa on paikallisia yhteisötartuntoja.
  2. Parannetaan ikääntyneiden ja haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien suojelua ja tukea. Parannetaan heikossa asemassa olevien suojelu- ja tukisuunnitelmia sisällyttämällä ja laajentamalla kaikkia tässä mainittuja kohtia. Eurooppalainen tiedonvaihto onnistuneista strategioista ja toimenpiteistä nopeuttaa edistymistä.
 4. Nostetaan rokottamisen tehokkuutta ja rokotusvauhtia
  1. Nopeutetaan rokotuksia. Parannetaan rokotteiden tarjontaa, toimittamista ja jakelua vastavuoroisen oppimisen ja kansainvälisen yhteistyön avulla. Koordinoidaan toimia rokotteiden tuotannon lisäämiseksi.
  2. Seurataan rokotettujen ihmisten keskuudessa ilmeneviä tartuntoja, jotta havaitaan uusien muunnosten mahdollisesti aiheuttamat uudelleentartunnat tai rokotustyön johtamisen puutteet mahdollisimman pian.
  3. Vastataan kiireellisiin kysymyksiin kansainvälisen yhteistyön avulla. Tutkitaan tapoja rokotusohjelmien parantamiseksi (esim. vain yhden annoksen antaminen jo tartunnan saaneille ihmisille), logistiikan optimoimiseksi tai rokotushalukkuuden lisäämiseksi useista maista saadun tiedon avulla.

Swiss cheese model including new variants
This work by Riina Rupponen is licensed under CC BY 4.0

Viitteet

Lisämateriaali

Seuraavassa keskitymme epidemiologisesta näkökulmasta keskeisiin periaatteisiin, joiden avulla viruksen leviämistä voidaan hidastaa, ja otamme huomioon, että näiden aiheuttama rasitus kansanterveyttä ja henkilökohtaiselle hyvinvoinnille on huomioitava. Terveyteen, yhteiskuntaan ja talouteen kohdistuvan rasituksen vähentämiseksi tiukkojen toimenpiteiden välttämättömän keston tulisi olla mahdollisimman lyhyt – tämä olisi saavutettava tekemällä toimista mahdollisimman tehokkaita.

On syytä korostaa, että johtopäätöksemme eivät rajoitu B.1.1.7:ään tai muihin tähän mennessä tunnistettuihin muunnoksiin. Johtopäätökset pätevät aina, kun uusien mutaatioiden ilmestyminen haastaa olemassa olevat käytännöt ja strategiat. Parannettu valvonta on tarpeen muunnosten havaitsemiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta maat voisivat valmistautua asianmukaisesti. Lisäksi kokeelliset tiedot muuttuneiden biologisten ominaisuuksien ymmärtämiseksi viivästyvät aina viikoista kuukausiin tunnistettuamme uuden muunnoksen geenisekvenssin tasolla. Laajamittaiset päätökset on siis tehtävä aina suuren epävarmuuden vallitessa ja vasta kuin uusien muunnosten todellisista vaikutuksista kertyvä näyttö on vasta työn alla. Mutta vasta sitten ennakoivat toimet voivat silti olla tehokkaita leviämisen rajoittamiseksi tai ainakin hidastamiseksi. Seuraavissa kohdissa on aiemmin esitettyjä kohtia täydentäviä suuntaviivoja1,8.

Saavutetaan ja ylläpidetään alhainen tartuntatapausten määrä selkeällä ennaltaehkäisystrategialla

 1. Määritellään selkeät tavoitteet ja herätetään motivaatio uudelleen. Monien ihmisten motivaatio ja kyky noudattaa rajoituksia heikkenee (”pandemiaväsymys”), mikä tekee kaikista NPI-toimista (muut kuin farmaseuttiset toimenpiteet) tehottomampia. Yhä tiukempien toimenpiteiden asettaminen rasittaa yhteiskuntia ja taloutta yhä enemmän. Siksi hallitusten on vahvistettava yhteishenkeä varmistamalla, että toimenpiteet ovat oikeudenmukaisia ja johdonmukaisia. Tämä pitää sisällään näiden toimenpiteiden taustalla olevien perustelujen ja näytön selittämisen selkeästi ja päätöksenteon perusteiden tekemisen avoimeksi. Hallitusten on vakuuttavasti kerrottava, että pandemian torjunta edellyttää kaikkien kansalaisten edun mukaisia yhteisiä ponnisteluja. Tulee varmistaa, että heikommassa asemassa oleville on tarjolla riittävä sosiaalinen ja taloudellinen tuki. Tärkeä osa tätä strategiaa on asettaa yhteisiä tavoitteita, joiden saavuttamisen myötä rajoitus- ja sulkutoimet päätetään – sen sijaan, että asetettaisiin tietyt päivämäärät (joita sitten tarkistetaan ja pidennetään, vaarantaen taistelutahtoa entisestään). Ihmisiä tulisi uudelleenvoimauttaa niin, että he kokevat kansanterveystoimenpiteiden noudattamisen olevan heidän omissa käsissään ja heidän oman etunsa mukaista.
 2. Toimitaan varhaisessa vaiheessa. Toteutetaan torjuntatoimet ennen tartuntamäärien kasvua. Torjuntatoimien ennaltaehkäisevä käyttöönotto voi hidastuttaa tapausmäärien kasvua tai jopa vähentää nykyisten tapausten määrää, mikä vähentää terveydenhuoltojärjestelmän kuormitusta. Varsinkin kun otetaan huomioon, että tartunnan ja uuden tartuntatapauksen ilmoittamisen välillä on vähintään seitsemän päivän viive, jonka takia raportointi viivästyy aina, torjuntatoimet – jos ne tehdään vasta tapausmäärien kasvun käynnistyttyä – saattavat olla tehottomampia. Nopea toiminta on näin ollen välttämätöntä ihmishenkien pelastamiseksi.
 3. Vähennetään fyysisten kontaktien määrää. Fyysiset kontaktit kaikissa yhteyksissä pitävät sisällään tartuntavaaran, ja koska B.1.1.7 sekundäärinen tartuntavaara on Iso-Britanniassa todennäköisesti 14 prosenttia 10 prosentin sijaan6,7, kontaktien vähentäminen on entistäkin tärkeämpää leviämisen hidastamiseksi ja uusien tapauksien vähentämiseksi. Tämä koskee kaikkia kontakteja perheissä, sosiaalisissa kokoontumisissa, töissä, koulussa tai julkisilla paikoilla. Kaikkien pitäisi siis periaatteesta tavata mahdollisimman vähän erilaisia ihmisiä. Etätyöhön ja verkkokouluun olisi turvauduttava aina, kun se on mahdollista. Kouluikäisten vanhempien tukea olisi kasvatettava. Ryhmäkokoja olisi pienennettävä ja ryhmien jäsenten pysyttävä samoina. Kaikissa yksityisissä ja ammatillisissa olosuhteissa olisi suosittava pieniä, vakaita sosiaalisia kuplia tai ryhmiä vaihtuvien kontaktien sijaan.

  Julkinen liikenne toimii ihanteellisessa tapauksessa puolityhjänä niin kauan kuin tapausmäärät ovat korkeat. Julkisen liikenteen käyttöä vähennetään turvautumalla etätyöhön, kouluja sulkemalla ja hyödyntämällä kotiinkuljetuksia. Vaikka tartuntariskiä kaikissa julkisen liikenteen olosuhteissa on hyvin vaikea päätellä, olosuhteet – paljon ihmisiä suljetussa ruuhkaisessa tilassa – on selvästi tartuntariski. Siksi niiden ihmisten suojelemiseksi, jotka eivät voi työskennellä kotoa käsin ja joiden on turvauduttava julkiseen liikenteeseen, tulee voida ruuhka-aikoina käyttää julkista liikennettä ilman, että muut käyttävät julkista liikennettä. Liikennöintiväliä ja ajoneuvojen määrää on syytä kasvattaa. Lisäksi työaikoja, kauppojen aukioloaikoja ja koulujen aikatauluja olisi syytä porrastaa.

 4. Estetään tartunnat jatkamalla yksittäisiä toimenpiteitä. SARS-CoV-2:n leviämistavat ymmärretään nyt paljon entistä paremmin. Tiedämme, että keskeinen riski piilee ballistisissa pisaroissa ja aerosolissa, joista jälkimmäinen kertyy tartunnan saanutta ympäröivään ilmaan. Siksi tartuntojen ehkäisemisen eduista ja periaatteista tulisi kertoa selkeällä ja helppotajuisella kielellä. Tehokkaat ennaltaehkäisevät toimet ovat jo hyvin tiedossa; niitä ovat fyysinen etäisyys, hygienia, maskinkäyttö, ilmanvaihto ja suodattimien käyttö, suljettujen ja ahtaiden tilojen välttäminen ja kotona pysyminen oireiden ilmaantuessa. Ulkona tapaaminen sisätilojen sijaan voi vähentää tartuntariskiä jopa 20-kertaisesti11. Tehokkaampia FFP2-hengityssuojaimia olisi tarjottava ilmaiseksi niitä tarvitseville ja kaikille työntekijöille.

Seurataan viruksen ja yksittäisten muunnosten leviämistä

 1. Testaa, jäljitä, eristä, tue (TJET). Tartuntaketjujen havaitseminen ja katkaiseminen auttaa merkittävästi hillitsemään leviämistä. Kansalaiset voivat tukea terveysviranomaisia esimerkiksi pitämällä mielessään säännölliset kontaktinsa. Lisäksi jäljityssovellukset ovat hyödyllisiä. Molemmat helpottavat mahdollisesti tartunnan saaneiden kontaktien nopeaa tunnistamista ja asettamista karanteeniin. Lisäksi kontaktien jäljittämisestä saatu tieto parantaa ymmärrystämme siitä, millaiset kontaktit aiheuttavat suuremman tartuntariskin. Tarpeelliseen eristämiseen ja ennaltaehkäisevään karanteeniin on syytä kannustaa, niitä on valvottava ja yksilöitä tuettava. On erittäin tärkeää kertoa tapausluvuista sekä viestiä sairaalahoitoa ja kuolemantapauksia koskevat tiedot, mukaan lukien täydentävät tiedot paikalliselta ja kansalliselta tasolta. Tulee myös varmistaa, että ne julkaistaan avoimesti, ja että ne ovat koneellisesti luettavissa tieteellistä arviointia varten.
 2. Seulo ja testaa ennaltaehkäisevästi. Kun otetaan huomioon uusien muunnoksien leviäminen, niin tilanteissa joissa ihmisten on tavattava kasvokkain, ennakkotestauksella ja säännöllisellä seulonnalla on entistäkin suurempi merkitys. Testauksen saatavuutta on parannettava, ja testauskapasiteettia on lisättävä kysyntään vastaamiseksi. Työpaikoilla työnantajien olisi tarjottava työntekijöille säännöllinen testausmahdollisuus maksutta, mieluiten kahdesti viikossa. Täydentävä, säännöllinen ja anonyymi seulonta on hyödyllistä ja tärkeää tartuntatapauksien varhaiseksi havaitsemiseksi työpaikoilla, kouluissa, yliopistoissa ja muualla. Lisäksi jätevesivalvonta paikallisten tartuntatapauspiikkien havaitsemiseksi sekä yleinen seulonta on helppoa, anonyymiä ja kustannustehokasta toteuttaa.
 3. Pitkäaikaiset sulkutoimet tai laajat karanteenit, jotka aiheuttavat niistä kärsiville taakkaa, muuttuvat yhä tehottomammiksi ja ihmiset yrittävät kiertää niitä. Tämän takia nopean antigeenitestauksen saatavuuden, saavutettavuuden ja alenevien kustannuksien vuoksi – ja kun ensimmäiset sertifioidut kotitestit ovat saatavilla – osallistuminen ei-välttämättömään toimintaan (kulttuuri- ja urheilutoiminnasta ravintolakäynteihin ja kehonhuollollisiin palveluihin) olisi sidottava negatiiviseen testitulokseen 24 tuntia ennen tapahtumaa tai asiointia. On tärkeää varmistaa, että kaikilla kansalaisilla, erityisesti työpaikoilla olevilla työntekijöillä, on helppo pääsy testaukseen ja että testaukseen pääsemiselle ei ole muita muodollisia tai epävirallisia esteitä. Poliittisten päättäjien tulisi myös varmistaa, että testauksen tuotantokapasiteetti on riittävä myöhemmin ilmaantuvaa kysyntää silmällä pitäen.

 4. Lisätään B.1.1.7-muunnoksen sekvensointia ja PCR-pohjaista havaitsemista. Parempi valvonta mahdollistaa tapausmäärien ja mutanttien paremman ennustamisen. On tärkeää paitsi raportoida tapausmäärät, myös lisätä B.1.1.7-muunnoksen sekä muiden SARS-CoV-2-muunnosten sekvensointia ja PCR-pohjaista havaitsemista10.

Pysäytetään virus rajoille ja suojellaan haavoittuvassa asemassa olevia

 1. Vähennetään kaikkea matkustamista maiden sisällä ja niiden välillä. Kotimaan ja kansainvälisen matkustamisen vähentäminen voi hidastaa yleistä tartuntatapausten kasvua. Liikkuvuuden rajoittaminen sisäisesti ja kansainvälisesti auttaa hidastamaan uuden muunnoksen leviämistä, sekä eristämään uuden muunnoksen aiheuttamat epidemiat ennen niiden leviämistä muille alueille tai maihin. Tämä (a) johtaa keskimääräistä hitaampaan tapausmäärien kasvuun koko maassa, (b) vähentää tiukempia eristämistoimenpiteitä tarvitsevien alueiden määrää ja (c) antaa vähemmän kärsineiden alueiden sairaaloille mahdollisuuden tukea muita.
 2. Edellytetään rajat ylittävien matkailijoiden testausta ja karanteeneja. Ennakoiva testaus ja karanteeni kansainvälisille matkustajille hidastaa uusien varianttien leviämistä yli rajojen. Siksi kaksi testiä (enintään 24 tuntia ennen matkaa ja 7-10 päivää matkan jälkeen) on vaadittava kaikilta, jotka saapuvat maista, joissa COVID-19 parhaillaan leviää. Lisäksi tulisi määrätä tiukka vähintään 10 päivän karanteeni kaikilta, jotka saapuvat maista, joissa esiintyvyys on suuri tai joissa on uusia epäilyttäviä muunnelmia.
 3. Parannetaan ikääntyneiden ja haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien suojelua ja tukea. Paras tapa suojella on vähentää tartuntatapauksia. Suurten tapausmäärien myötä havaitsemattomien tartuntojen määrä kasvaa, ja virus siirtyy tahattomasti haavoittuvaan väestöön8. Kun tapauksia on paljon, haavoittuvassa asemassa olevan väestön tehokasta suojelua ei ole vielä kyetty toteuttamaan. Joka tapauksessa on parannettava heikossa asemassa olevien suojelu- ja tukisuunnitelmia, jotka sisältävät edellä mainitut kohdat ja laajentavat niitä. Tässä yhteydessä eurooppalainen tiedonvaihto onnistuneista strategioista ja toimenpiteistä nopeuttaa edistymistä.

Nostetaan rokottamisen tehokkuutta ja rokotusvauhtia

 1. Nopeutetaan rokotuksia. B.1.1.7 on lisännyt tarvetta nopeuttaa rokottamista. Rokotteiden tarjonnan, toimittamisen ja kohdentamisen parantamiseksi ensisijaisten ryhmien osalta tarvitaan kiireellisesti kansainvälistä yhteistyötä, jotta voimme oppia toisiltamme ja panna täytäntöön tehokkaimmat strategiat Euroopan kansanterveyden ja maailmanlaajuisen kansanterveysturvan näkökulmasta. Päätöksenteko tehostuu, kun epävarmuutta vähennetään yhdistämällä eri tietolähteitä monista maista. Lisäksi hallitusten olisi koordinoitava toimiaan rokotteiden tuotannon lisäämiseksi, ottaen huomioon toimitusketjut ja tarpeen lisätä kapasiteettia.
 2. Seurataan rokotettujen ihmisten keskuudessa ilmeneviä tartuntoja. Rokotus on ase myös nykyisiä uusia virusmuunnoksia vastaan. Alustavat analyysit osoittavat, että uudessa muunnoksessa havaitut mutaatiot eivät vähennä rokotteiden tehoa5. Voi kuitenkin syntyä mutaatioita, joita vastaan rokotteet eivät ole yhtä tehokkaita. Tämä edellyttää rokotettujen tartuntojen seurantaa.
 3. Vastataan kiireellisiin kysymyksiin kansainvälisen yhteistyön avulla. Moniin kysymyksiin on vastattava nopeasti: voimmeko parantaa rokotusjärjestelyjä, esimerkiksi antaa vain yhden annoksen ihmisille, jotka ovat jo saaneet tartunnan tehosteena hallitaksemme paremmin niukkoja resursseja? Vaarantaisiko se kyvyn tunnistaa pakenevat muunnokset (engl. escape mutant)? Kuinka logistiikkaa voidaan parantaa? Mitä muuttujia tulisi ottaa huomioon kohdennettaessa tehokasta rokotetoimitusta syrjäisille ja vaikeapääsyisille alueilla? Miten ihmisiä voidaan parhaiten kannustaa ottamaan rokote, ja mitkä ovat parhaat strategiat rokotteisiin kohdistuvan epäluulon ja rokotteista kieltäytymiseen vastaamiseksi?

Muut viitteet