Welcome to our page. Please find further publications here:


Translated versions are available:

The reference version is the English one published in The Lancet. Translations are provided for your convenience. Thank you to our volunteer translators.
Your language is not available? Contact us to provide a translation.

Výzva k celoeurópskemu záväzku pre rýchle a trvalé znižovanie infekcie SARS-CoV-2

This statement was originally published in The Lancet on 2020-12-18.

To support this call for action, we are calling for scientists to sign the statement

Authors: Viola Priesemann, Melanie Brinkmann, Sandra Ciesek, Sarah Cuschieri, Thomas Czypionka, Giulia Giordano, Deepti Gurdasani, Claudia Hanson, Niel Hens, Emil Iftekhar, Michelle Kelly-Irving, Peter Klimek, Mirjam Kretzschmar, Andreas Peichl, Matjaž Perc, Francesco Sannino, Eva Schernhammer, Alexander Schmidt, Anthony Staines, Ewa Szczurek

This translation was provided by Anna Helova.

Pandémia SARS-CoV-2 spôsobuje v celej Európe nadmernú úmrtnosť, zaťažuje tak spoločnosť, zdravotné systémy a poškodzuje ekonomiku. Európske vlády sa musia spojiť a vytvoriť spoločnú stratégiu, ktorá pomôže pri zvládaní pandémie. Najnovšie poznatky ukazujú, že nielen verejné zdravie, ale aj spoločnosť a ekonomika majú benefity z nízkeho počtu prípadov COVID-19. Vakcíny pomôžu pri kontrole vírusu, ale až koncom roka 2021. Ak nebudeme konať hneď, môžeme očakávať ďalšie vlny prípadov s následnými poškodzovaním úrovne zdravia obyvateľstva, negatívnym dopadom na spoločnosť, pracovné miesta a ekonomiku. Vzhľadom na otvorené hranice v rámci Európy, nie je možné očakávať, aby jeden štát udržal nízky počet prípadov COVID-19, pokiaľ bude konať izolovane od zvyšku Európy. Spoločné kroky a spoločné ciele medzi európskymi krajinami sú preto nevyhnutné. Vzhľadom na to požadujeme dôraznú, koordinovanú európsku stratégiu a jasne zadefinované strednodobé a dlhodobé ciele.

Spoločným celoeurópskym cieľom by malo byť dosiahnutie a udržanie malého počtu prípadov, pretože:

Menej ľudí zomrie alebo bude trpieť dlhodobými následkami COVID-19. Navyše nebude nutné presmerovať zdravotnícke zdroje od iných, necovidových pacientov.
Ekonomický dopad COVID-19 je v priamej korelácii s výskytom vírusu v populácii. Ekonomiky sa môžu rýchlo zotaviť akonáhle sa vírus v populácii výrazne zníži alebo eradikuje (ako v napr. Číne a Austrálii). Ekonomické náklady spojené s lockdownom naopak rastú úmerne s dĺžkou jeho trvania 1.
Uvoľňovanie opatrení pri väčšom výskyte prípadov je krátkozraká stratégia, ktorá povedie k ďalšej vlne, a teda k vyšším nákladom pre celú spoločnosť. Testovacie a trasovacie kapacity sú obmedzené: iba pri dostatočne nízkom počte prípadov môže stratégia testovania-trasovania-izolácie-podpory (TTIS=test-trace-isolate-support) rýchlo a efektívne pomôcť pri zmierňovaní šírenia 2,3. Preto postačujú miernejšie a cielenejšie fyzické dištančné opatrenia a školy a podniky môžu zostať otvorené.
Pri prevalencii 300 nových prípadov na milión ľudí za deň, 10 kontaktov na prípad a 10-dňovou karanténou by museli byť v karanténe 3% populácie. To by malo za následok výrazné zníženie počtu pracovných síl.
Veľké zaťaženie z hľadiska chorobnosti a úmrtnosti, prejavujúce sa aj v súčasnej nadmernej úmrtnosti, a neisté trvanie imunity by mali od tohto prístupu silne odradiť.
Ak je počet prípadov nízky, nie sú potrebné rýchle zmeny na celoštátnej politickej úrovni. Týmto sa znižuje dopad na ekonomiku a duševné zdravie. Ak však počet prípadov nekontrolovane stúpne, musia sa  prijať rázne preventívne opatrenia na ich opätovné zníženie - a čím skôr, tým lepšie 5,6,7.

Pre lepšie zvládnutie pandémie COVID-19 navrhujeme stratégiu s tromi základnými bodmi:

 1. Dosiahnutie nízkeho počtu prípadov.
  1. Zamerajte sa na cieľ 10 alebo menej nových COVID-19 prípadov na milión ľudí za deň. Tento cieľ sa už dosiahol v mnohých krajinách a v celej Európe je nutné, aby sa tento cieľ dosiahol opätovne najneskôr na jar.
  2. Ak chcete rýchlo znížiť počet prípadov, urobte rázne kroky. Ukázalo sa, že sú účinné intervencie, ktoré vyvážia rýchle dosiahnutie nízkych počtov prípadov s negatívnym dopadom intervencií na duševné zdravie a ekonomiku.
  3. Aby sa zabránilo vzájomnému prenášaniu infekcie SARS-CoV-2 medzi európskymi krajinami, malo by sa zníženie zosynchronizovať vo všetkých európskych krajinách a malo by sa s ním začať čo najskôr. Táto synchronizácia umožní, aby európske hranice zostali otvorené.
 2. Udržiavanie nízkeho počtu prípadov.
  1. Pri nízkom počte prípadov môžu byť obmedzenia zmiernené, malo by sa to však starostlivo sledovať. Cielené opatrenia ako je nosenie rúšok, hygiena, obmedzenie kontaktov a TTIS, budú zavádzané v závislosti od situácie tj. ich posilňovanie prípadne uvoľňovanie. 
  2. Aj keď je počet prípadov nízky, mala by existovať stratégia monitorovacieho testovania (minimálne 300 testov na milión ľudí za deň), ktorá by pokrývala najdôležitejšie rizikové skupiny obyvateľstva, aby bolo možné včas zistiť nárast počtu prípadov.
  3. Lokálne ohniská si vyžadujú rýchlu a dôslednú reakciu, vrátane cestovných obmedzení, cieleného testovania a prípadne regionálnych výluk, aby sa dosiahlo rýchle zníženie prevalencie.
 3. Vypracovanie dlhodobej spoločnej stratégie.

  Je nutné vypracovať previazané regionálne a národné akčné plány, ako aj ciele na európskej úrovni, v závislosti od prevalencie COVID-19. Vypracovať stratégiu na elimináciu, skríning, očkovanie, ochranu osôb s vysokým rizikom a podporu osôb najviac postihnutých pandémiou COVID-19 8.

Je nevyhnutné jasne komunikovať výhody nízkeho výskytu SARS-CoV-2. Úspešnosť týchto opatrení rozhodujúcim spôsobom závisí od spolupráce verejnosti. Pokiaľ budú ekonomické a sociálne výhody pri znižovaní počtu prípadov verejnosti jasne interpretované, výrazne to podporí ich spoluprácu.

Kontrola COVID-19 bude jednoduchšia: v blízkej budúcnosti bude kontrola SARS-CoV-2 ďalej uľahčená zvýšenou imunizáciou, ďalším testovaním a zlepšeným porozumením stratégie zmierňovania dopadu COVID-19.

Žiadame vlády v celej Európe, aby sa dohodli na jasne formulovaných spoločných cieľoch, koordinovali svoje úsilie, vyvinuli regionálne prispôsobené stratégie na dosiahnutie cieľov, a tým koordinovane spolupracovali na dosiahnutí nízkeho počtu prípadov SARS-CoV-2.

References

...
This work by Ewa Szczurek is licensed under CC BY 4.0