Welcome to our page. Please find further publications here:


Translated versions are available:

The reference version is the English one published in The Lancet. Translations are provided for your convenience. Thank you to our volunteer translators.
Your language is not available? Contact us to provide a translation.

Vyzýváme k celoevropskému závazku k rychlému a trvalému snižování infekcí

This statement was originally published in The Lancet on 2020-12-18.

To support this call for action, we are calling for scientists to sign the statement

Authors: Viola Priesemann, Melanie Brinkmann, Sandra Ciesek, Sarah Cuschieri, Thomas Czypionka, Giulia Giordano, Deepti Gurdasani, Claudia Hanson, Niel Hens, Emil Iftekhar, Michelle Kelly-Irving, Peter Klimek, Mirjam Kretzschmar, Andreas Peichl, Matjaž Perc, Francesco Sannino, Eva Schernhammer, Alexander Schmidt, Anthony Staines, Ewa Szczurek

This translation was provided by Daniel Novotný and David Černý

Pandemie viru SARS-CoV-2 způsobuje v celé Evropě nadbytečná úmrtí a zatěžuje tak společnost, zdravotní systémy a poškozuje ekonomiku. Evropské vlády však ještě nepředložily společnou vizi zvládání pandemie a musí tak učinit co nejdříve. Nejnovější poznatky jednoznačně prokazují, že minimalizace případů vážného akutního respiračního syndromu koronavirus 2 (SARS-CoV-2) výrazně napomáhá nejen veřejnému zdraví, ale také celé společnosti a ekonomice. Vakcíny pomohou udržovat kontrolu nad virem, budeme si ale muset počkat na konec roku 2021. Nezačneme-li rychle jednat, můžeme očekávat další vlny infekce, které způsobí újmy na zdraví, naruší chod společnosti, ohrozí pracovní pozice a trh. V Evropě jsou hranice mezi státy otevřené, jedna země proto nemůže sama udržet nízký počet případů onemocnění covid-19. Je proto zcela zásadní, aby se všechny země Evropy spojily a nalezly společné cíle. Vyzýváme proto všechny evropské státy, aby připravi- ly efektivní společnou reakci na současnou pandemii a vytyčily jasně definované středně a dlouhodobé cíle.

Dosáhnout malého množství případů onemocnění covid-19 a udržovat ho by mělo být společným celoevropským cílem z následujících důvodů:

Méně lidí zemře, nebo bude trpět dlouhodobými důsledky onemocnění covid-19. Nebude také nutné realokovat medicínské zdroje od jiných potřebných pacientů.
Ekonomický dopad covid-19 závisí na cirkulaci viru v populaci. Ekonomiky se mohou rychle vzpamatovat (a vzpamatují se), jakmile dojde k výraznému snížení výskytu viru či jeho úplné eliminaci (Čína a Austrálie ukazují, že je to možné). Ekonomické náklady spojené s lockdownem naproti tomu rostou úměrně s jejich délkou 1.
Uvolnění omezení při současné akceptaci výskytu vyššího počtu případů je krátkozrakou strategií, jež povede k další vlně spojené s vážnými dopady na celou společnost. Testovací a trasovací kapacity jsou omezené: pouze při dostatečně nízkém počtu případů může strategie TTIS (test-trace-isolate-support, testuj-trasuj-izoluj-podporuj) rychle a efektivně pomoci omezit šíření viru 2,3. Mírná a cílenější fyzická distanční opatření budou v takové případě dostatečná a školy a podniky budou moci zůstat otevřené
Představme si stav se 300 novými případy na milion za den, deseti kontakty na případ a 10denní karanténou. V karanténě by musely být 3 % populace, což by vedlo k výraznému snížení počtu pracovních sil.
Od tohoto přístupu by nás měly odrazovat jeho vážné dopady vyjádřené morbiditou a mortalitou, které se odrážejí také v současné nadměrné úmrtnosti, a také nejistá doba trvání získané imunity.
Je-li počet případů nízký, není třeba opatření rychle měnit. Snižuje to negativní ekonomické dopady, nejistotu a nápor na duševní zdraví. Jakmile však počet případů příliš naroste, je třeba přijmout rázná preventivní opatření k jejich opětovnému snížení; a čím dříve, tím lépe 5,6,7.

Pro lepší zvládání pandemie covid-19 navrhujeme následující strategii se třemi základními pilíři.

 1. Dosáhněte nízkého počtů případů
  1. Snažte se dosáhnout cíle 10 nových případů covid-19 či méně na milion lidí denně. Tohoto cíle již bylo dosaženo v mnoha zemích a nejpozději do jara jej lze opět dosáhnout v celé Evropě.
  2. Podnikněte rázné kroky k rychlému snížení počtů případů. Ukázalo se, že silné intervence jsou účinné. Rychlé dosažení nízkého počtu případů vyvažuje negativní dopady intervencí na duševní zdraví a ekonomiku.
  3. Aby se zabránilo ping-pong efektu opakovaným importem infekcí vážného akutního respiračního syndromu koronavirus-2, je třeba snahu o redukci počtu případů provádět současně ve všech evropských státech a začít co nejdříve. Umožní to ponechat hranice mezi evropskými státy otevřené.
 2. Udržujte nízký počet případů.
  1. Je-li počet případů nízký, je možné opatření uvolnit. Situaci je však třeba pečlivě monitorovat. Zachována zůstanou cílená opatření, jako jsou ústní roušky, hygiena, omezení kontaktů a TTIS (testování, trasování, izolace a podpora).
  2. I v případě, že je počet případů nízký, měla by existovat strategie kontrolního testování (alespoň 300 testů na milión lidí denně) zaměřená na nejdůležitější rizikové skupiny obyvatel, aby nárůst počtu případů mohl být odhalený včas.
  3. Místní ohniska nákazy vyžadují rychlou a důkladnou reakci zahrnující omezení cestování, cílené testování a případně i lokální lockdowny, aby se dosáhlo rychlého snížení prevalence.
 3. Vypracujte dlouhodobou společnou vizi.

  V závislosti na prevalenci covid-19 vytvořte kontextově závislé regionální a národní akční plány a současně nastavte cíle na evropské úrovni. Připravte strategie eliminace, screeningu, očkování, ochrany rizikových skupin a podpory osob nejvíce postižených pandemií covid-19 8.

Je zásadně důležité jasně komunikovat výhody nízké incidence SARS-CoV-2.Úspěch těchto opatření je podmíněný spoluprací a zapojením veřejnosti. Pokud budou ekonomické a sociální výhody snižování počtu případů srozumitelně komunikovány, výrazně to přispěje k ochotě veřejnosti ke spolupráci.

Zvládání covid-19 se usnadní.Rostoucí imunizace, více testování a lepší porozumění strategií omezování šíření infekce dále přispějí ke kontrole SARS-CoV-2.

Vyzýváme vlády všech evropských států, aby se dohodly na jasně formulovaných společných cílech, jež jim umožní koordinovat společného úsilí, vytvářet regionální strategie dosažení těchto cílů a díky tomu vyvinout rozhodné úsilí k dosažení nízkého počtu případů SARS-CoV-2.

References

...
This work by Ewa Szczurek is licensed under CC BY 4.0