Welcome to our page. Please find further publications here:


Translated versions are available:

The reference version is the English one published in The Lancet. Translations are provided for your convenience. Thank you to our volunteer translators.
Your language is not available? Contact us to provide a translation.

Calling for Pan-European commitment for rapid and sustained reduction in SARS-CoV-2 infections

This statement was originally published in The Lancet on 2020-12-18.

To support this call for action, we are calling for scientists to sign the statement

Authors: Viola Priesemann, Melanie Brinkmann, Sandra Ciesek, Sarah Cuschieri, Thomas Czypionka, Giulia Giordano, Deepti Gurdasani, Claudia Hanson, Niel Hens, Emil Iftekhar, Michelle Kelly-Irving, Peter Klimek, Mirjam Kretzschmar, Andreas Peichl, Matjaž Perc, Francesco Sannino, Eva Schernhammer, Alexander Schmidt, Anthony Staines, Ewa Szczurek

This translation was provided by Claudia Hanson and Fredrik Elgh.

Över hela Europa orsakar SARS-CoV-2-pandemin överdödlighet, belastar samhällen och hälsosystem och skadar ekonomin. Trots detta är det viktigt att europeiska regeringar utvecklar en gemensam vision för att styra hanteringenen av pandemin. Överväldigande bevis talar för att inte bara folkhälsan utan också samhället och ekonomin drar mycket nytta av ett lågt antal COVID-19-infekterade. Vacciner kommer att hjälpa till att kontrollera viruset men inte förrän i slutet av 2021. Om vi inte agerar nu kan ytterligare infektionsvågor förväntas med fortsatta negativa effekter på hälsa, samhälle, jobb och företag. Med tanke på de öppna gränserna inom Europa kan ett enstaka land inte ensamt hålla nere antalet COVID-19-fall och undvika importfall. Det krävs därför gemensamma åtgärder och gemensamma mål, länderna emellan. Vi kräver därför en stark, samordnad europeisk plan och tydligt definierade mål på medellång och lång sikt

Att uppnå och upprätthålla ett lågt antal infekterade bör vara det gemensamma, europeiska målet eftersom

Färre människor kommer att dö eller drabbas av långvariga effekter av COVID-19. Dessutom kommer medicinska resurser inte att tas från andra patienter med konkurrerande behov
De ekonomiska effekterna av COVID-19 påverkas starkt av fortsatt spridning av virus inom befolkningen, och ekonomier kan och kommer att återhämta sig snabbt när viruset har minskat kraftigt eller eliminerats (t.ex. Kina och Australien). Däremot ökar de ekonomiska kostnaderna för lockdowns med deras varaktighet 1.
Att lätta på begränsningar samtidigt som man accepterar ett högre antal fall är en kortsiktig strategi som kommer att leda till en ny uppgång av smitta och sjukdomsfall och därmed till högre kostnader för samhället som helhet. Test- och spårningskapaciteter är begränsade: endast med tillräckligt lågt antal infekterade kan testa-spåra-isolera-stödja-strategin (TTIS) snabbt och effektivt hjälpa till att minska spridningen 2,3. Då kan mildare och mer målinriktade fysiska distansåtgärder vara tillräckliga och skolor och företag kan hållas öppna
Som exempel kan tas ett land med 300 nya fall per miljon per dag, 10 kontakter per fall och 10 dagars karantän. I denna situation skulle 3% av befolkningen behöva vara i karantän, vilket resulterar i stark minskning av arbetskraften.
De svåra påfrestningar som hög sjuklighet och dödlighet medför, vilket också återspeglas i den nuvarande överdödligheten, och den osäkra varaktigheten av immuniteten talar starkt emot detta tillvägagångssätt.
När antalet nya fall är lågt behövs inga snabba policyändringar. Detta minskar de ekonomiska skadorna samt osäkerheten och belastningen på mental hälsa. Däremot, om antalet fall stiger för högt, måste förebyggande åtgärder vidtas avgörande för att få ner dem igen - ju tidigare, desto bättre 5,6,7.

För att bättre kunna hantera COVID-19-pandemin föreslår vi en strategi med tre kärnelement:

 1. Uppnå lågt antal fall.
  1. Sikta på ett mål om högst 10 nya fall av COVID-19 per miljon människor per dag. Detta mål hade uppnåtts på författaren i många länder och kan nås igenom hela Europa senast på våren.
  2. Vidta åtgärder för att snabbt minska antalet nya fall. Starka insatser har visat sig vara effektiva. Att snabbt nå ett lågt antal fall skall vägas mot den belastning på mental hälsa och ekonomin som både höga smittal och hårda restriktioner utgör.
  3. För att undvika en ping-pong-effekt av import och återimport av SARS-CoV-2-infektioner bör minskningen synkroniseras över alla europeiska länder och startas så snart som möjligt. Denna synkronisering gör att europeiska gränser kan hållas öppna.
 2. Håll antalet sjukdomsfall nere.
  1. När antalet är lågt är det möjligt att reducera begränsande åtgärder men utvecklingen bör övervakas noggrant. Fortsätt och förbättra riktade mildrande åtgärder, såsom användning av skyddsmask, hygien, minskning av antalet kontakter, testning och kontaktspårning.
  2. Även om antalet fall är lågt bör en strategi för övervakningstestning (åtminstone 300 tester per miljon människor per dag) vara på plats så att en ökning av antalet fall kan upptäckas i tid.
  3. Lokala utbrott kräver snabba och noggrant utformade åtgärder, inklusive reserestriktioner, målinriktad testning och eventuellt regionala nedstängningar för att uppnå en snabb minskning av antalet nya fall.
 3. Utveckla en långsiktig gemensam vision.

  Utveckla lokalt anpassade regionala och nationella handlingsplaner samt mål på europeisk nivå, beroende på prevalensen av COVID-19. Utarbeta strategier för eliminering, screening, vaccination, skydd av högrisk-personer och stöd för dem som drabbats mest av COVID-19-pandemin 8.

Det är viktigt att tydligt kommunicera målet och fördelen med lågt antal infekterade för att främja ett bra samarbetsklimat i samhället. Framgången för dessa åtgärder beror i högsta grad på allmänhetens samarbete och medverkan. Att tydligt redogöra för och kommunicera de ekonomiska och sociala fördelarna med att minska antalet infekterade främjar samarbetet i vårt samhälle.

Styrning av COVID-19 kommer att bli enklare. Inom en snar framtid kommer ökad vaccinering, utvidgad testning och en förbättrad förståelse för strategier att minska smittan i samhället att ytterligare underlätta kontrollen av COVID-19.

Vi uppmanar regeringar i hela Europa att komma överens om tydligt formulerade gemensamma mål, att samordna alla ansträngningar samt att utveckla regionalt anpassade strategier för att nå målen och därigenom resolut arbeta för ett lågt antal nya sjukdomsfall.

References

...
This work by Ewa Szczurek is licensed under CC BY 4.0